پیشتازان دبستان پسرانه علامه طباطبایی

آموزشی وخبری

علامت پيشتازان و فرزانگان

علامت پيشتازان و فرزانگان

پيشتازان و فرزانگان  مطابق شكلهاي زير علامت مي دهند

در حالي كه كف دست راست رو به جلو قراردارد ، سه انگشت وسط كنار هم و بطور ايستاده و انگشت شست روي ناخن  انگشت كوچك قرار گرفته است .

نكته 1 : در پيشتازان بازو در امتداد شانه و ساعد و آرنج نيز  عمود  بر آن مي باشد ( يعني بين بازو و ساعد زاوية 90 درجه درست مي شود ) ، اما در فرزانگان ساعد و بازو در كنار بدن قرار مي گيرد . 

 pishtaz

 

شرح و تفسير علامت :

در علامت پيشتازان و فرزانگان قرار گرفتن انگشتان به شكل مورد نظر علل خاصي دارد كه عبارتند از :

سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و سوگند  و ميثاق مي باشد و يادآور تعهد اعضاي سازمان به مفاد آن است .

خاطر نشان مي گردد كه اين سه جزء در نشان و آرم سازمان نيز به صورن نمادين وجود دارد .

انگشت شست كه روي ناخن انگشت كوچك قرار گرفته ، كنايه از روحيه حمايت بزرگترها  از  كوچكترها و قوي از ضعيف است و همچنين به معني اطاعت پذيري  كوچكترها از بزرگترها مي باشد .

 

موارد استفاده از علامت :

پيشتازان و فرزانگان عضو تشكيلات دانش آموزي سازمان در مواقع ذيل علامت مي دهند :

1-  هنگام اداي قول ، سوگند و سوگند پرچم .

2- هنگام كسب اجازه از مقامات بالاتر سازمان و مربي و سردسته و سرتیم براي صحبت كردن .

3-  هنگام معرفي خود به ديگر اعضاي تشكيلات .

4- هنگام معرفي خود به ساير اعضاي تشكيلات ، نوجوانان و جوانان كشورهاي ديگر (اين علامت بين المللي است )

5- براي دعوت به سكوت و جلب توجه حضار در جلسات (چنانچه متوجه شديم كه مربی سردسته ، سرتیم يا يكي از مسئولين علامت مي دهد ، ما نيز بايد بلافاصله علامت داده و سكوت كنيم و منتظر دستورهايي كه داده مي شود باشيم .

سلام پيشتازان و فرزانگان

پيشتازان و فرزانگان به روش ذيل سلام مي دهند :

    انگشتان دست راست را به حالت علامت گرفته و دست را با سرعت و نرمي از مقابل بدن بالا آورده و طرف راست پيشاني قرار مي دهند ، بطوريكه نوك انگشتان در كنار ابروي چشم راست و كف دست با زاويه 45 درجه به طرف جلو قرار گيرد و سپس با سرعت و نرمي دست را پايين آورده  و كنار بدن مي چسبانند .

    در تمام اين مرحل ، دست چپ بصورت مشت شده بطوريكه انگشت شست روي خط دوخت شلوار قرار دارد به سمت چپ بدن چسبيده است .

    هنگام سلام دادن بايد بازو و بدن زاويه قائمه و ساعد و آرنج با بازو زاويه 45 درجه بسازند .

سلام پيشتازان و فرزانگان اگر خوب و صحيح و سريع انجام گردد ، بسيار خوشايند و زيبا خواهد بود و موجب جلب محبت و صميميت در مخاطبِ سلام مي شود .

salam

 

اعضاي تشكيلات پيشتازان و فرزانگان چه وقت سلام مي دهند ؟

در موارد ذيل سلام سازماني (تشكيلاتي ) داده مي شود :

1-  براي اداي احترام به پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران

2-  براي اداي احترام به رهبر معظم انقلاب اسلامي

3-  براي اداي احترام  به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

4-  براي اداي احترام  به مسئولين رده هاي مختلف تشكيلاتي

5-  هنگام مواجهه با مربي گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

6-  هنگام جدا شدن از  مربي گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

7-  براي اظهار ادب و احترام به ساير اعضاء كه به منزله احوالپرسي نيز مي باشد .

يادآوري

1-  سلام دادن پيشتازان و فرزانگان در همه مقاطع تحصيلي يكسان است .

سلام تشكيلاتي در هنگامي داده مي شود كه فرد ، ملبس به لباس فرم تشكيلات باشد .

 

دست دادن پيشتازان و فرزانگان

    هرگاه دو نفر پيشتاز يا فرزانه با هم روبرو مي شوند پس از سلام ، انگشتان دست راست را به حالت علامت درآورده ، دست يكديگر را مي گيرند و با محبت مي فشارند .

    در هنگام دست دادن ، 3   انگشت وسط ، كنار هم و انگشت كوچك و انگشت شست در كنار انگشت كوچك و انگشت  شست  نفر مقابل  قرار مي گيرد .

dast dadan

 

dast dadan

 

مربيان و ساير مسئولين سازمان و تشكيلات پيشتازان و فرزانگان نيز وقتي به هم مي رسند و همديگر را ملاقات مي كنند ، به همين طريق با هم دست مي دهند .

سلام دادن نيز در همه مقاطع تحصيلي به همين شيوه است .

علت دست دادن به روش پيشتازان و فرزانگان

علت استفاده از اين طريقه دست دادن كه با دست دادن افراد معمولي تفاوت دارد اين است كه اعضاي سازمان و تشكيلات ، هنگام دست دادن به خاطر آورند كه عضو سازمان بزرگ و گسترده اي هستند كه بر سه محور قول و سوگند و ميثاق متعهد شده اند .

+ نوشته شده در  89/02/06ساعت 9:32 قبل از ظهر  توسط مربی گروه  | 

معرفي و تشريح آرم تشكيلات پيشتازان و فرزانگان :

    ماهيت نمادين فطري در طراحي ايراني كه با حرمت تصوير انسان و ساير تصاوير طبيعي همراه است ، نقش و نگار ايراني را از جديت و دقتي برخوردار ساخته كه در فرهنگ غربي ناشناخته است . همه هنرهاي ايران با يكديگر ارتباط نزديك و متقابلي دارند و همگي فرهنگ مشتركي را بيان مي كنند . اين تركيبات هنري پس از ورود اسلام به ايران پيچيده ترين و در عين حال باشكوه ترين تركيبات عصر اسلامي را بر اساس مضامين آشنا و سنتي ساختند ، همچون نقوش برگ و گل  به اقسام گوناگون كه از قرنها پيش نماد باروري ، نعمت و معنويت روحاني بوده است . با عنايت به موارد فوق و با توجه به مجوز سازمان دانش آموزي  مبني بر استفاده از آرم سازمان با اضافاتي جديد جهت كاربردهاي سازماني ، آرم تشكيلات پيشتازان و فرزانگان از دو قسمت كلي ، 1- نماد گل يا آرم سازمان  2- موج   طراحي و تشكيل گرديده است كه در ذيل به جزئيات بيشتر آن اشاره مي شود :

1- نماد گل يا آرم سازمان كه به عنوان هويت سازماني تشكيلات در نظر گرفته شده است ، ضمن اينكه بيانگر وابستگي تشكيلات به سازمان دانش آموزي بوده ، داراي مفهوم خاص نيز مي باشد .

    طرح آرم سازمان دانش آموزي گُلي است ، داراي ساختار تزئيني – سنتي – ايراني بوده و برگرفته از كاشيكاريهاي عهد سلجوقي در مساجد مي باشد و نمادي از طراوت ، جواني ، رويش ، زيبايي ، دوستي و كمال است و از لحاظ ويژگيها و ارزشهاي هنري و مذهبي ، نگاهي اسلامي و ايراني دارد .

 

آرم سازمان از پنج ويژگي زير برخوردار مي باشد :

الف) منشاء : قرار گرفتن مبداء و منشاء آرم از يك نقطه ، نماد آن است كه سازمان از اصول و مباني پايدار و ثابت الهي سرچشمه گرفته است .

 

ب) گلبرگهاي دو بخش راست و چپ آرم ، نوعي حالت پشتيباني از گلبرگهاي مياني و نيروبخشي به آن را القاء    مي كند  كه نمادي  از بستري براي حمايت از رشد و شكوفايي و رسيدن به كمال مي باشد .

ج) قلم در ميان گلبرگها معرف دانش آموزي بودن وظايف و مأموريتهاي سازمان مي باشد .

 

 

د) دوازده بخشي بودن آرم ، نشانه اي از دوازده منش اصلي سازمان و تشكيلات است و نشانه اي از كار گروهي و حمايت از فعاليت تشكلهاي دانش آموزي است .

ه) رنگ سبز گل ، نشانه اي از اسلام و پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد و به علت ويژگيهاي بصري و مفهومي ، نمادي از رشد ، پويايي ، آرامش ، تعادل و حركت بسوي كمال را بيان مي كند .

2- موج :

شكل موج (قوس سينوسي) به معناي حركت و تكاپو است كه باعث آرامش روح و روان مي شود . حركت موج ضمن القاي هماهنگي نشان دهندة آب است كه به عنوان نعمت خداوندي و سنبل رشد و حركت بوده و موسيقي واري آن موجب شادابي و آرامش روح و روان مي شود .

 

بافت موج : بافت موج كه نشان دهنده طناب است ، اشاره اي مي باشد به يكي از وسائل اصلي كارهاي عملي تشكيلات ، شكل طناب ضمن بيان اين مطلب كه تشكيلات صرفاً آموزش تئوري نيست و كارهاي عملي جزء لاينفك آن مي باشد ، بيانگر روح همكاري و همبستگي و اتحاد اعضاي تشكيلات است و مواج بودن طناب بيانگر پويايي اعضاء مي باشد .

رنگ آبي آسماني موج  هم يادآور كمال و آرامش روحي است كه در تركيب با رنگ سبز آرامش و سبكبالي را القاء مي نمايد .

 

+ نوشته شده در  89/02/06ساعت 9:28 قبل از ظهر  توسط مربی گروه  | 


جهت یابی با استفاده از خورشید و ستارگان

متد سایه
این متد ساده، دقیق و شامل چهار مرحله است. در شروع یک چوب یک متری به عنوان شاخص بیابید سپس:
1- شاخص را در زمین فرو کنید. بر روی سایه انتهایی شاخص تکه سنگی برای علامت گذاری بگذارید.
2- به مدت 10 الی 15 دقیقه صبر کنید تا سایه چند سانتی متر حرکت کند. انتهای شاخص را به همان طریق قبلی نشان کنید.
3- یک خط مستقیم میان این دو نقطه بکشید. این خط امتداد شرقی غربی را نشان می دهد.
4- حالا پای چپ خود را بر روی سنگ اول و پای راست خود را بر روی سنگ دوم قرار دهید، روبروی شما سمت شمال را نشان می دهد.
البته برای جلوگیری از هرگونه اشتباه لازم است به نکته توجه کنید که صبح زود و یا نزدیک غروب، زمان مناسبی برای تعیین جهت از این طریق نیست.


جهت یابی با کمک خورشیدجهت یابی به کمک ساعت
از ساعت معمولی می توان به طور تقریب برای تعیین شمال حقیقی استفاده کرد. در نیمکره شمالی عقربه ساعت شمار سمت خورشید قرار می گیرد که در این موقع نیمساز زاویه بین عقربه ساعت شمار و ساعت 12 معرف امتداد شمال و جنوب خواهد بود. البته این طریق در مورد وقت های محلی صدق می کند و در مورد وقتهای غیر محلی بهترین گزینه، تنظیم ساعت به وقت محلی است.
اگر در تعیین شمال مردد شدید به خاطر بیاورید که خورشید قبل از ظهر در سمت مشرق و هنگام عصر در سمت مغرب قرار می گیرد.
در نیمکره جنوبی روش کمی تفاوت دارد، بدین ترتیب که ابتدا ساعت 12 را به سمت خورشید گرفته و نیمساز زاویه بین ساعت 12 و عقربه ساعت شمار را رسم کنید. این نیمساز امتداد شمال- جنوب را نشان خواهد داد.جهت یابی به کمک ساعت


جهت یابی به کمک ستارگان
اگر خط فرضی از طرف شخص ناظر به سوی ستاره جدی (یا ستاره قطبی) در نیمکره شمالی کشیده شود با شمال حقیقی بیش از یک درجه اختلاف نخواهد داشت. برای پیدا کردن ستاره قطبی در ابتدا باید دب اکبر را بیابید. دب اکبر یا آب گردان (ملاقه) مجموع هفت ستاره پر نور است که به سادگی در آسمان قابل تشخیص است. با یک خط فرضی دو ستاره پایین دب اکبر را پنج برابر امتداد داده تا به ستاره جدی (قطبی) برسید. ستاره قطبی؛ ستاره ای کم نور (در مقایسه با ستارگان دب اکبر) می باشد، به همین دلیل برای یافتن آن کمی باید تلاش کنید.
در نیمکره جنوبی با پیدا کردن ستارگان صلیبی می توان سمت جنوب را تعیین کرد. این ستارگان شبیه بادبادک می باشند. طول آن را از سر تا انتها حساب کرده و از ناحیه دم به اندازه 5/4 برابر طول بادبادک بوسیله خط فرضی امتداد دهید. در این موقع می توان سمت تقریبی جنوب را معین نمود.جهت یابی به کمک ستارگان

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 7:48 بعد از ظهر  توسط مربی گروه  | 

الف)توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان:

پیشتازان و فرزانگان با توانایی ها و استعدادهای متفاوت در این تشکیلات عضویت دارند، لذا برنامه ها باید از انعطاف لازم برخوردار باشند تا پیشتازان و فرزانگان به تناسب توانایی و استعداد خویش فعالیت نمایند. نوع برنامه های پیش بینی شده به نحوی است که فرد برحسب علاقه، توانایی و استعداد خود آن را انتخاب کرده و فعالیت می نماید، لذا مربیان گرامی توجه داشته باشند در مواردی که آزادی انتخاب برای دانش آموزان پیش بینی شده است آن را مراعات نمایند.

ب) دانش آموز محوری:

فراهم نمودن زمینه برای تلاش و مشارکت دانش آموزان در روند فعالیتهای اجتماعی- گروهی یکی از اصولی است که برنامه ریزان و دست اندرکاران باید بدان توجه کنند. لذا بخش عمده ای از هدف های پیش بینی شده در سایه ی تلاش فردی و جمعی اعضاء پیشتازان و فرزانگان حاصل می شود.

ج) فعالیت ها تدریجی است:

روند فعالیت ها و برنامه های پیش بینی شده به صورت سالانه می باشد، لذا مربیان باید با یک برنامه زمان بندی شده هر فعالیت را دنبال کنند. در این خصوص ابتدا فعالیت های«خود آموز» دانش آموزان را معین نمایند، سپس فعالیتهایی را که جنبه عمومی و آموزشی دارد و در نهایت برحسب برنامه ریزی زمان بندی شده درجلسات رسدی، اردوها، بازدیدها و فعالیت هـای طول سال و برنامه های تابستانی بـه تدریج به دانش آموزان، آموزش ها را ارائه دهند. از ارائه همزمان برنامه های آموزشی متعدد به پیشتازان و فرزانگان پرهیز نمایند و پس از ارزیابی از آموخته های هر مرحله و حصول اطمینان از موفقیت برنامه های آموزشی، مرحله بعد را آغاز کنند.

د) نقش مربیان و تشکیلات:

با توجه به سیاست دانش آموز محوری و فراهم نمودن عرصه برای فعالیت های دانش آموزان در تشکیلات، وظایف مربیان در مسیر هدایت، نظارت و ارائه آموزش ها ضروری می باشد. آنچه که مسلم است مربیان فرصت های لازم را برای درخشش و تلاش گسترده اعضاء فراهم می نمایند و این اعضاء هستند که باید در سایه تلاش فردی و جمعی به فعالیت بپردازند. برای پیشبرد اهداف تشکیلات در تمامی فعالیت ها و برنامه ها 3 شعار اساسی«همفکری، همدلی و همکاری» مورد توجه است. اعتقاد بر این است که این 3 شعار ضامن تداوم شایسته تشکیلات دانش آموزی می باشد. بدون همفکری و تبادل نظر، همدلی و تشریک مساعی و همکاری و تعاون، اهداف مورد نظر تحقق نخواهد یافت، لذا از مربیان و والدین گرامی و همچنین اعضای تشکیلات انتظار داریم با به کارگیری و عمل به این 3 شعار زیبا بر کار جمعی تأکید نمایند و آن را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نقش مربی در توسعه و رشد فرهنگی، اجتماعی و سایر زمینه ها بسیار سرنوشت ساز است، در دوران تکوین شخصیت دانش آموزان، همواره معایب و محاسن را متذکر می شود تا آنها را در شخصیت اعضاء نهادینه نماید، به عنوان الگوی به تمام معنا مطرح می شود و سخنگوی توانای جامعه می باشد و به دانش آموزان می آموزد که چگونه از حق خود دفاع و با سربلندی زندگی نماید. مربیان فعال، کوشا و پرجنب و جوش دانش آموزانی مستعد،خلّاق و مبتکر تربیت می کنند و انرژی جوانان را مهار و از آن به سود جامعه بهره برداری می نمایند، با وجود چنین مربیانی بالطبع آینده ای روشن را می توان برای جوانان میهن اسلامی پیش بینی نمود.

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 7:47 بعد از ظهر  توسط مربی گروه  | 

.:. آموزش تیمم.:.

 کف دو دست را با هم به چيزي که تيمم بر آن صحيح است(خاک، ريگ،کلوخ، سنگ، اگر پاک باشند) مي زنيم.

کف دو دست را به تمام  پيشاني و دو طرف آن، ازجايي که مو ي سر ميرويد، تا ابروها و بالاي بيني و براي احتياط تا روي ابروها ميکشيم.

 


کف دست چپ را به تمام  پشت دست راست، از مچ تا سر انگشتان ميکشيم.

  


کف دست راست را به تمام  پشت دست چپ، از مچ تا سر انگشتان ميکشيم .
  

راستی بچه های عزیزم !

تيمم عملي است که به جاي وضو در چند جا واجب مي شود:

١- اگر آب نباشد.                 

٢- اگر آب براي بدن ضرر داشته باشد.

٣- وقت وضو گرفتن نباشد.

۴- آب فقط به اندازه خوردن باشد، و آب خوردن هم لازم باشد.  

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 7:13 بعد از ظهر  توسط مربی گروه  | 

.:. آموزش نماز.:.
تکبير گفتن

ابتدا دستها را تا نزديک گوش بالا مي بريم و مي گوييم :الله أكبر

 


قيام

پس از تکبير گفتن سوره ي حمد و بعد از آن يک سوره ي ديگر از قرآن ، مثلا"سوره ي اخلاص را مي خوانيم. 
  


  رکوع

سپس خم مي شويم، به قدري که دستهايمان به زانو برسد و مي گوييم:

سُبحان ربي العظيم وبحمده  
سجود

دو سر انگشت شست پا، دو سر زانو، دو کف دست را روي زمين و پيشاني را بر روي خاک و يا سنگ و چوب قرار  مي دهيم و ميگوييم :

سبحان ربي الأعلى و بحمده

 


قنوت

در رکعت دوم پس از خواندن حمد و سوره دو دست را روبروي صورت گرفته و مي گوييم :


ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرﺓ حسنه و قنا عذاب النار
تشهد

بعد از قنوت به رکوع و سپس به سجده میرویم پس از سجده، سر از مهربرداشته، نشسته و مي گوييم:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

  


تسبیحات اربعه

در رکعت سوم تسبیحات اربعه را می گوییم:

سُبحان الله, والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

سپس به رکوع و بعد از آن به سجده میرویم و دوباره در رکعت چهارم تسبحات اربعه را می گوییم.


  


سلام

در رکعت آخر پس از آنکه به رکوع و سجده رفتیم نشسته و پس از تشهد می گوییم:

السلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 7:13 بعد از ظهر  توسط مربی گروه  | 

اوقات نماز

 
نماز صبح

وقت نماز صبح، از اذان صبح است تا طلوع آفتاب و بايد در اين فرصت خوانده شود.


نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر وعصر، از نيمروز (ظهر) است تا مغرب، که نمازگزار بايد در اين فاصله، ابتدا نماز ظهر را بخواند و پس از آن، نماز عصر را.


نماز مغرب و عشا

از اذان مغرب – که کمي بعد از غروب آفتاب است – تا نيمه شب، وقت نماز مغرب و عشا است و بايد نماز مغرب، قبل از عشا خوانده شود.
بهتر است انسان، نماز را در اول وقت بخواند، و هرچه به اول وقت نزديکتر باشد ثواب بيشتري دارد.
اگر کسي نمازهاي خود را در وقت تعيين شده نخواند گناه کرده و بايد بعداً به نيت "قضا" بخواند.


وقت نمازهاي غير هميشگي (که در زمانهاي مخصوص واجب شود)

1- نماز آيات؛ زماني واجب مي شود که زلزله شود يا خورشيد و يا ماه بگيرد (کسوف يا خسوف شود). همچنين اگر رعد و برق شديد شود يا بادهاي سياه وزرد و سرخ بوزد که بيشتر مردم بترسند.
2- نماز ميت؛ وقتي واجب مي شود که فرد مسلماني از دنيا برود. اگر حتي يک نفر هم بر مرده نماز بخواند کافي است.
3- نماز طواف؛ دو رکعت است و بعد از طواف خانه خدا، در حج يا عمره واجب مي شود.
4- نماز نذر؛ اگر کسي نذر کند که نمازي بخواند، بايد به آن نذر عمل کند واگر وقت مخصوصي را براي آن مشخص کرده، بايد در همان وقت بخواند.
+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 7:11 بعد از ظهر  توسط مربی گروه  | 

آموزش وضو

.:. آموزش وضو.:.

 ابتدا صورت را از بالا، يعني جايي که محل روييدن مو است، تا پايين چانه مي شوييم.

 دست راست را بوسيله ي دست چپ از بالاي آرنج تا سر انگشتان مي شوييم.
دست چپ را بوسيله ي دست راست از بالاي آرنج تا سر انگشتان می شوییم.
در اين مرحله با، خیسی دست راست از آب وضو ، قسمتي از جلوي سر را با دست مي کشيم.


با دست راست که همچنان خیس است، از سر انگشتان تا برآمدگي پاي راست را مسح مي کشيم.با دست چپ که از آب وضو همچنان خیس است، از سر انگشتان تا برآمدگي پاي چپ را مسح مي کشيم.

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 7:8 بعد از ظهر  توسط مربی گروه  | 

 

سرود تشکیلاتی پیشتازان

من پیشتازم.من پیشتازم              من سرفرازم.آینده سازم(۲)

من پاسدار ایران زمینم                 حامی قرآن. سرباز دینم

من در بزرگی چون کهکشانم          در پیش دشمن آتش فشانم

من اهل کارم۰با ابتکارم               در زندگانی برنامه دارم

در راه مکتب.کوشا ترینم              با پشتکار و شور آفرینم(۲)

فرزند پاک اسلام نابم                 سرباز جانباز اقلابم

از رهبر خود فرمان پذیرم           غیر از راه او راهی نگیرم

 

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 10:49 قبل از ظهر  توسط مربی گروه  | 

معناي رنگ هاي پرچم جمهوري اسلامي ايران

 

 هم اکنون و بعد از پيروزي ارزشمند انقلاب اسلامي  نشاني که بيان‌گر «الله» و شعار «لا اله الا الله» است به رنگ قرمز در ميان پرچم و روي رنگ سفيد قرار گرفته‌است، همچنين ۲۲ «الله‌اکبر» به رنگ سفيد و به نشانه پيروزي انقلاب اسلامي در روز ۲۲ بهمن، در حاشيه پايين رنگ سبز و حاشيه بالاي رنگ قرمز قرار گرفته‌است.

 
معناي رنگ‌هاي پرچم

سبز : نشانه خرمي و دوستي
سپيد : صلح و دوستي
سرخ : نشان خون از دست رفتگان در راه ايران (شهيدان)

+ نوشته شده در  89/02/05ساعت 10:39 قبل از ظهر  توسط مربی گروه  | 

مطالب قدیمی‌تر